കൊളത്തൂര്‍ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി മുതലക്കുളത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ ധര്‍മ്മപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
1 13.2 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 11.7 MB 51 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 16 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 14.4 MB 63 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 15.6 MB 68 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 16.1 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌