ഗൗരിസഹായസുഹൃദുരീകൃതാവായവ
ഭുരീഷു വൈരിഷു തമ-
സ്സുരീകൃതായുധനിവാരീതദോഷ നിജ –
നാരീകലാലസമനഃ
ക്രൂരീഭവത്തിമിരചാരീ ഹിതാപദുര-
രീ നീതിസൂരി കരുണാ –
വാരീണ, വാരിധര, ഗൗരീകികശോര, മമ
ദൂരീകുരുഷ്വ ദുരിതം

മല്ലീകൃതത്രിദശമല്ലീ, സദാ സുദതി
വല്ലീകുചങ്കണലസത്
സല്ലീനകുങ്കുമരസോല്ലീനവത്സ, യുധി
ഭല്ലീസ്‍മയോസി ദിതിജൈഃ
സ്‍ഫുല്ലീകുരുഷ്വ സ ച വല്ലീതഗോധിതല –
വല്ലീവിലോലബുധഹൃദ്-
വല്ലീനിവാസ, മമ സോല്ലീന, കേകി ഹയ –
സല്ലീലപാഹൃദുദജം.

പ്രാണീകൃതസ്വനഖരാണീതഭക്തജന –
വാണീശമുഖ്യസുമന –
ശ്‍ശ്രേണിസുജാനുതലതുണീ തമാലതിമി-
രാണീലചുചുകഭരാ
വാണീവിലാസമളിവേണി, വിപഞ്ചിമൃദു –
വാണീ തവ‍ാംഗരമണീ
ശ്രോണീഘനാ സുമതി, ശാണീതനോതു ഭ്യശ-
മേണീവിശാലനയനാ.

രാഗാഭിഷിക്ത നിജകേശാദിപാദ വപു –
രാശാപിശാചദഹനാ
ശ്രീശാതകുംഭനിഭ പാശാങ്കുശാഭരണ –
നാശാന്തകാനുചര! ഭോഃ
ഭീശാഡ്വലാഹരണഗോശാബകാവനത –
കോശാധിപാശു ഭഗവന്‍
പാശാടവീ ഭവ ഹൃതാശാശയാവപിശി –
താശാ ഹി ഭോഗഭുഗിയം.

സന്താപസന്തതിനിശാന്താവസന്തമയി
കാന്തയുഗാന്തരരതേ,
കിന്താവകേ ഹൃദി നിതാന്താകുലശയമ –
ഹന്താനപേതമവിതും
കിന്താമസം ഭവസി, ചിന്തമണീരുചിര-
സന്താനപാദപ ദവ –
ശ്ചിന്താധുതാന്തരുജമന്താദിഹീന കുരു
മാന്തവകീനഭജനം.

സീമാവിഹീനഗുണ സോമാവചൂഡ ജിത –
കാമാഭിമാന സുമതേ!
ഭുമാധവാദിനുത ഭുമാസമാന, പുര –
കാമാന്ധകാന്തക ഗുരോ
നാമാളിജാപിജനകാമാവസാനഫല, –
ദാമാശമാതനു വിഭോ,
ഹേമാരുണാ, ഹിതനികാമാതിഭീമ, ഗുഹ
സാമാദി വേദവിദയം.

വേദാനുഗീതനുത പാദാരവിന്ദയുഗ –
മാദായ സേവനവിധേ –
രാദാവമും സരസമാദാതുകാമ ശുഭ –
കേദാരകേളിനിലയേ,
താദത്മ്യലീനമതിസാദാപനോദ, സക –
ലാദാനദൈവതതരോ
ഭൂദാസകല്‍പതികോദാരദാമ കുരു
മോദ‍ാംബുരാശിവസതിം.

കിഞ്ചാസുരദ്വിരദപഞ്ചാനനപ്രണവ–
സഞ്ചാരിഹംസസമനേ
കിഞ്ചാപലന്നമന, തുഞ്ചാനുജീവി മമ
സിഞ്ചാമൃതാഭ കൃപയാ
പഞ്ചാനനപ്രണയ കഞ്ചാപി ശാസി കതി
മുഞ്ചാശു ബദ്ധകമതിം
പഞ്ചാശുഗാരിസുരപഞ്ചാനനാത്മജ–
മിമഞ്ചാപി പാഹി സതതം

കാലായ ശീതരുചിബാലാവചൂഡ, ശുഭ–
ശീലാവധുതദുരിത
ശ്രീലാഘമീവരദ ലീലാ ഹി വാരിസഖ
ബാലാശയാശയശുചേ!
കാലാനലോപമിത ഫാലാവലോകനക
……………………………
വേലയുധോ മഹതി കോലാഹലാരവ സു–
ലീലാ തനോതു കുശലം.