അഥ യദാത്മനോ ജിജ്ഞാസുസ്തദിദ‍ം ബ്രഹ്മൈവാഹം
കിം തസ്യ ലക്ഷണമസ്യ ച കതിഗണനയേതി
തജ്ജ്യോതിഃ
തേനേദം പ്രജ്വലിതം
തദിദം സദസദിതി
ഭൂയോ സതഃ സദസദിതി
സച്ഛബ്ദാദയോ സദഭാവശ്ചേതി
പൂര്‍വ്വം സദിദമനുസൃത്യ ചക്ഷുരാദയശ്ചൈകം ചേതി
ജ്ഞാതൃജ്ഞാനയോരന്യോന്യ വിഷയവിഷയിത്വാദ്മിഥുനത്വമിതി
ഏവം ജ്ഞാനജ്ഞേയവിഭാഗഃ
ഏകൈകം രുദ്രത്വമാസീദിതി
ബ്രഹ്മൈവാഹം തദിദം ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മി
അതീതാഗാമിനോരസത്ത്വം യതഃ യദേതദന്വിച്ഛത
പരിണാമം തതഃ
സദസതോരന്യോന്യകാര്യകാരണത്വാത്
അഹം മമേതി വിജ്ഞാതഃ മത്തോ നാന്യഃ
തദ്വത് തസ്മാത്
ദൃഗ്‌ദൃശ്യയോഃ സമാനകാലീനത്വാത്
സുഖൈകത്വാത്
വ്യാപകതയാ ദിശാമസ്തിത്വാത്
അണുമഹദവയവ താരതമ്യസ്യാഭാവാത്
അസതോവ്യാപകത്വാത്
ആത്മാന്യത് കിഞ്ചിന്നാസ്തി
തസ്മാത് തസ്യ സത്ത്വാച്ച