ഇ-ബുക്സ്

തിയോസഫി ഒരു രൂപരേഖ PDF

തിയോസഫിയെ പറ്റിയും തിയോസഫിക്കല്‍ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റിയും ജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ പ്രചാരം കൊടുക്കുന്നതിനു C. W. ലെഡ്ബീറ്റര്‍ എഴുതിയ Outline of Theosophy എന്ന ലളിത ഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീ. വി. കെ. മാധവന്‍ 1974ല്‍  എഴുതിയ മലയാള പരിഭാഷയാണ് തിയോസഫി ഒരു രൂപരേഖ എന്ന ഈ ചെറുപുസ്തകം. ജീവേശ്വരബന്ധം, മനുഷ്യന്‍ എന്ത്, പുനര്‍ജ്ജന്മം, കര്‍മ്മം, മരണതത്ത്വം, മനുഷ്യന്റെ ഭൂതവും ഭാവിയും എന്നു തുടങ്ങി രസകരങ്ങളായ പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചുരുക്കമായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

തിയോസഫി ഒരു രൂപരേഖ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Close