മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ശാരദാശ്രമത്തിലെ നിരഞ്ജനാനന്ദ സ്വാമികള്‍ശ്രീ നാരദഭക്തിസൂത്രത്തിനു തയ്യാറാക്കി 1968ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

ശ്രീ നാരദഭക്തിസൂത്രം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.