ശ്രുതികള്‍, സ്മൃതികള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍, ഭഗവദ്ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും മതം, വേദാന്തം, ആചാര്യന്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ലഘുവായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.