ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച സ്വാത്മനിരൂപണം എന്ന വേദാന്തപ്രകരണഗ്രന്ഥത്തിനു ശ്രീ കെ കുഞ്ഞുപിള്ളപ്പണിക്കര്‍ മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പരിഭാഷയും അതിനു ശ്രീ പ്രയാര്‍ പ്രഭാകരന്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലഘുവ്യാഖ്യാനവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

സ്വാത്മനിരൂപണം ഭാഷ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ