ഇ-ബുക്സ്

സപരിവാരം പൂജകള്‍ PDF

ശ്രീ കക്കാട് നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി പല താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങളും പല പ്രസ്സുകളില്‍ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള പല മന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളും പരിശോധിച്ച് കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളില്‍ പൂജിക്കുന്ന മുന്നോറോളം ദേവീദേവന്മാരുടെ (മന്ത്രമൂര്‍ത്തികളുടെ) സപരിവാരം പൂജകള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക സംജ്ഞകള്‍, മുദ്രകള്‍, ഗണപതി പൂജകള്‍, സരസ്വതി പൂജകള്‍, ദുര്‍ഗ്ഗാപൂജകള്‍,  വിഷ്ണു പൂജകള്‍, ശ്രീഭഗവതി പൂജകള്‍, ശിവ പൂജകള്‍, ശ്രീ പാര്‍വതി പൂജകള്‍, കാളീപൂജകള്‍, ഗംഗാപൂജകള്‍, നവഗ്രഹ പൂജകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സപരിവാരം പൂജകള്‍ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Back to top button