ഇ-ബുക്സ്

ശ്രീ ശങ്കരവിജയം ആട്ടക്കഥ PDF

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അപദാനങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, അദ്വൈതവേദാന്തതത്ത്വങ്ങളെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന, പന്നിശ്ശേരില്‍ നാണുപിള്ള എഴുതിയ ഒരു ആട്ടക്കഥയാണ് ശ്രീ ശങ്കരവിജയം ആട്ടക്കഥ.

ശ്രീ ശങ്കരവിജയം ആട്ടക്കഥ PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Back to top button