ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പതിനൊന്ന‍ാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ധവരോട് അദ്വൈതജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ധവഗീതയെ അധികരിച്ച് ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 133 MB, 9 hr 45 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 7.0 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 8 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 12 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 9.4 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 8.6 MB 38 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 11.3 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 7.4 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 9.2 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 15.8 MB 69 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌