ഓഡിയോനൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍

ഉദ്ധവഗീത സത്സംഗ പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍

ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പതിനൊന്ന‍ാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ധവരോട് അദ്വൈതജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ധവഗീതയെ അധികരിച്ച് ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 133 MB, 9 hr 45 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 7.0 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 8 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 12 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 9.4 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 8.6 MB 38 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 11.3 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 7.4 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 9.2 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 15.8 MB 69 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button
Close