കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കരുടെ നാമഭാഷാവ്യാഖ്യാന സഹിതം, കൊല്ലം ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല കൊല്ലവര്‍ഷം 1125ല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തതാണ് ഹോരാഫലരത്നാവലി എന്ന ഈ പുസ്തകം.

ഹോരാഫലരത്നാവലി വ്യാഖ്യാനം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.