ഭഗവത്ഗീത

  • ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥാനം (ജ്ഞാ.6.23)

    ഞാന്‍ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതപോലെയുള്ള യോഗാസനത്തില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ യോഗം അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയും. യോഗാചരണംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി നിര്‍ത്തിയെങ്കില്‍ മാത്രമേ മനസ്സ് പിന്തിരിഞ്ഞ് അന്തര്‍മുഖമാകുമ്പോള്‍…

    Read More »
Back to top button