ഓഡിയോനൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി – ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും – പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍‍ജി

ശ്രീ രമണ മഹര്‍ഷിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണം MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 21.2 MB, 1 hr 33 minutes ഉണ്ട്.

ഭഗവാന്‍ രമണ മഹര്‍ഷിയുടെ ജീവിതവും ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍‍ജി “ആത്മസാക്ഷാത്കാരം” എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി, തിരുവണ്ണാമല രമണാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമി ബുക്സിലും മറ്റെല്ലാ പ്രധാന ബുക്ക് ഷോപ്പുകളിലും ലഭ്യമാണ്. വില 100 രൂപ.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 21.2 MB 93 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button