സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യാജി കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച് നടത്തിയ ഗീതാമൃതം ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിന്റെ MP3 ഓഡിയോ ശേഖരം എല്ലാവര്‍ക്കുമായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും കൂടി ഒരു MP3 സിഡിയില്‍ കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നത്ര വലിപ്പമേയുള്ളൂ, ആകെ 345 MB (25 hrs 8 mins) മാത്രം.

Torrent ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ZIP ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (345 MB)

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 15.2 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 24.1 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 33.5 MB 147 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 15.9 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13.1 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 19.3 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 24.2 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 23.5 MB 103 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 24.3 MB 106 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 20.5 MB 90 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 15.8 MB 69 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 24.5 MB 107 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 23.2 MB 101 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 22.5 MB 99 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 23.1 MB 101 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 17 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 4.8 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌