മേല്‍ക്കുമേല്‍ വളരുന്ന ക്ലേശങ്ങളുടെ ഭാരത്താല്‍ ജീവിതം മുന്നോട്ടു നീക്കാന്‍ വയ്യാതായിരിക്കുന്നു. കരപറ്റാനൊരുമാര്‍ഗം പറഞ്ഞുതരാമോ?

ഗൃഹസ്ഥന്‍ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചപ്പോള്‍ ഗുരുനാഥന്‍ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, “ഇരുമ്പു വെള്ളത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമോ?”

“ഇല്ല”അയാള്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“പക്ഷേ ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. നമ്മള്‍ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം.” മനസ്സിലാകാതെ വിഷമിച്ച ഗൃഹസ്ഥനോടായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു, “ഇരിമ്പു പട്ട ജലത്തിലിട്ടാല്‍ താഴ്ന്നു പോകും. അതു പഴുപ്പിച്ച് അടിച്ചു പരത്തി നടുഭാഗം വള്ളം പോലെ കുഴിക്കുക. ഇനി അത് വെള്ളത്തിലിട്ടാല്‍ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നതു കാണാം. വേണമെങ്കില്‍ കുറച്ചുഭാരം കൂടി അത് വഹിച്ചെന്നും വരാം.

ജീവിതക്ലേശമാകുന്ന സമുദ്രത്തില്‍ നാ മുങ്ങിപ്പോയേക്കാം. പക്ഷേ പൊങ്ങിക്കിടക്കാന്‍ ഇശ്വരനാമമാകുന്ന ചുറ്റികകൊണ്ട് ജീവിതം അടിച്ചുപരത്തി വള്ളം പോലെ രൂപപ്പെടുത്തുക.

മനസ്സിനെ വള്ളം പോലെയാക്കൂ. അത് ജീവിത സാഗരത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അതില്‍ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഭാരവുമായി നമുക്ക് അക്കരെ പറ്റുകയും ചെയ്യാം. ഇതിനുവേണ്ടി നാം ബോധപൂര്‍വ്വം ശ്രമിക്കണം മതവിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുക.
കടപ്പാട്: നാം മുന്നോട്ട്