“ക്ഷേത്രാരാധന – ആലയവും ആരാധനയും” എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

താഴെ കാണുന്ന ഓരോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്കിലും Right Click ചെയ്തു Save Link As… / Save Target As… എന്ന Option ഉപയോഗിച്ച് ഈ MP3 ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 36.3 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 36.4 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 35.4 MB 20 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 42.0MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 39.7 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 48.4 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 33.4 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 32.3 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 31.6 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 36.5 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 25.8 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 18.7 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 18.9 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 29.0 MB 20 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 32.9 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 34.2 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 34.6 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 17.2 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 32.0 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 34.0 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 7.6 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 13.7 MB 10 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌