ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 59.1 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 10.5 MB 92 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.4 MB 91 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.4 MB 91 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 08.7 MB 76 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 09.5 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 09.6 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌