ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപധാരി (ജ്ഞാ.5.20)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

ശ്ലോകം 20

ന പ്രഹ്യഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ
നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം
സ്ഥിരബുദ്ധിരസംമൂഢോ
ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ

ബ്രഹ്മത്തില്‍ ഏകാഗ്രമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനും എല്ലാ മോഹങ്ങളില്‍നിന്നും മുക്തി നേടിയവനും ബ്രഹ്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചവനും ബ്രഹ്മത്തെ അനുഭവിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നവനുമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി പ്രിയമുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ ലഭിച്ചാല്‍ സന്തോഷിക്കുകയോ അപ്രിയമുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ ലഭിച്ചാല്‍ വ്യസനിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല.

കാനല്‍ജലത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തില്‍പ്പെട്ട് ഒരു മല ഒലിച്ചുപോകാത്തതുപോലെ, നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ സംഭവങ്ങളില്‍ അവന്‍ പതറുകയോ ആകുലപ്പെുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. സമഭാവത്തിന്റെ സത്ത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അവന്‍ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപധാരിയാണ്.

Back to top button