‘ശ്രീരാമഹൃദയ മന്ത്രം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ് Listen
1 1.3 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
2 9 MB 39 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
3 19.7 MB 86 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
4 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
5 7.9 MB 34 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
6 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
7 8.5 MB 37 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
8 1.8 MB 8 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്