കൈവല്യോപനിഷദ് ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്‌) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen
1 10 MB 44 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
2 10.2 MB 44 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
3 10.4 MB 45 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
4 10.2 MB 44 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
5 8.9 MB 39 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
6 6.9 MB 30 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
7 6.9 MB 30 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്
8 5.3 MB 23 മിനിറ്റ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്