അഷ്ടാവക്രഗീതയെ ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 14.3 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.9 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 14.3 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 14.1 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 11.2 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.1 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 18.7 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 7 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 13.4 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.8 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 8.6 MB 37 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 11.3 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 13.8 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 16.8 MB 73.15 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 11.4 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 13.2 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 11.8 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 14.4 MB 63 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 14.8 MB 64 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 11.5 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 14.8 MB 64 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 12.6 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
27 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
28 10 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
29 12.5 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
30 13.2 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
31 12.3 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
32 12.7 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
33 12.6 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
34 12.8 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
35 9.4 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
36 13.5 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
37 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
38 12.3 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
39 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
40 9 MB 39 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
41 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
42 12.7 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
43 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌