ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

യോഗികളുടെ കുലത്തില്‍ ജനിക്കുകയെന്നത് ദുര്‍ലഭമാകുന്നു (ജ്ഞാ.6 .42)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

ശ്ലോകം 42

അഥവാ യോഗിനാമേവ
കുലേ ഭവതി ധീമതാം
എതദ്ധി ദുര്‍ല്ലഭതരം
ലോകേ ജന്മ യദീദൃശം

അല്ലെങ്കില്‍ അവന്‍ യോഗനിഷ്ഠന്മാരായ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തില്‍ത്തന്നെ ജനിക്കുന്നു.  എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള യോഗികളുടെ കുലത്തില്‍ ജനിക്കുകയെന്നത് ഈ ലോകത്തില്‍ വളരെ ദുര്‍ലഭമാകുന്നു.

Back to top button