ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച് യോഗം ശീലിക്കുക (ജ്ഞാ.7 .1)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

അദ്ധ്യായം ഏഴ്

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം

ശ്ലോകം 1

ശ്രീ ഭഗവാന്‍ ഉവാച:

മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്‍ത്ഥ!
യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ
അസംശയം സമഗ്രം മാം
യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു.

ഹേ അര്‍ജ്ജുനാ, എന്നില്‍ ആസക്തചിത്തനായി, എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച് യോഗം ശീലിക്കുന്നതായാല്‍ എപ്രകാരം എന്നെ പൂര്‍ണ്ണായി സംശയംകൂടാതെ നീ അറിയുമോ അതിനെ കേട്ടുകൊള്ളുക.

Back to top button
Close