രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു

വാസനാപ്രതിബന്ധമറ്റവനേ ദൃഡജ്ഞാനിയും മുക്തനുമാവൂ (373)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി
ഒക്ടോബര്‍ 21 1938
വാസനാപ്രതിബന്ധമറ്റവനേ ദൃഡജ്ഞാനിയും മുക്തനുമാവൂ (373)

സ്വരൂപദര്‍ശനം ഒരിക്കലുണ്ടായാലും അക്കാരണത്താല്‍ അവന്‍ മുക്തനായിത്തീരുന്നില്ല. പൂര്‍വ്വവാസനകള്‍ വീണ്ടും തുടര്‍ന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാല്‍ പൂര്‍വ്വവാസന മുഴുവനും വിട്ടുമാറിയവനേ മുക്തനാവൂ എന്ന് പറയുന്നു.

മഹര്‍ഷി: സാധകന്‍ നിരന്തരഭ്യാസം മുഖേന ആത്മദര്‍ശനം നേടുന്നു. തല്‍ക്കാലം അനുഭവം പൂര്‍വ്വവാസനാവശാല്‍ വിട്ടുവിട്ടുണ്ടാവും. താന്‍ തന്നെ വിട്ടകലാതെ തന്നില്‍ത്തന്നെ നിന്നാല്‍ വാസനകള്‍ ഒഴിഞ്ഞു മാറും അങ്ങനെ വാസനാപ്രതിബന്ധമറ്റവനേ ദൃഡജ്ഞാനിയും മുക്തനുമാവൂ.

ചോദ്യം: ഒരിക്കല്‍ ആത്മാനുഭൂതിയുണ്ടായി പിന്നീടത് വിട്ടു മാറിയവനും അനുഭൂതിയെ ഉണ്ടാകാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

മഹര്‍ഷി: ഒരിക്കല്‍ അനുഭൂതി ഉണ്ടായവന്‍ അതില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. അല്ലാത്തവന്‍ അജ്ഞാനത്തില്‍ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയേയൂള്ളൂ

ചോദ്യം: ‘സകൃത് വിഭാതോയം ബ്രഹ്മലോകഃ’ (ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഒരിക്കല്‍ ഉണ്ടായത് നിലച്ചുനില്‍ക്കും) ഇതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥമെന്ത്?

മഹര്‍ഷി: അതു പരിപൂര്‍ണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിക്കുന്നു.

Back to top button