യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം

 • ഇക്കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമല്ല (3)

  ഇക്കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമല്ലെന്ന ഉറച്ച ബോധം ഉള്ളില്‍ അങ്കുരിച്ചു വളര്‍ന്നുനിറഞ്ഞാലല്ലാതെ നമുക്ക്‌ ദുഃഖനിവൃത്തിയോ ഉണ്മയുടെ സാക്ഷാത്കാരമോ സാദ്ധ്യമല്ല. യോഗവാസിഷ്ഠം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചാല്‍ ഈ ബോധം നമ്മില്‍…

  Read More »
 • സകലര്‍ക്കും ദുഃഖത്തിന്റെ മറുകരയെത്താന്‍ ഉതകുന്ന കഥ (2)

  വാല്‍മീകി പറഞ്ഞു: "ഞാന്‍ ബദ്ധനാണ്‌ എന്ന തോന്നലും, എനിയ്ക്കു മുക്തി വേണം എന്ന ആഗ്രഹവുമുള്ളവര്‍ക്കു പഠിക്കാനുള്ളതാണ്‌ ശ്രീരാമ-വസിഷ്ഠ സംഭാഷണരൂപത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം. തികഞ്ഞ അജ്ഞാനിക്കും പൂര്‍ണ്ണവിജ്ഞാനിക്കും ഇതുകൊണ്ട്‌…

  Read More »
 • മുക്തി നേടാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗ്ഗമെന്താണ്‌? (1)

  ഋഷിവര്യനായ അഗസ്ത്യനോട്‌ സുതീക്ഷ്ണമുനി ചോദിച്ചു: "മാമുനേ മുക്തിലാഭത്തിനായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്‌ കര്‍മ്മമാര്‍ഗ്ഗമാണോ അതോ ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗമോ? ദയവായി പറഞ്ഞു തന്നാലും". അഗസ്ത്യമുനി മറുപടി അരുളി: "പക്ഷികള്‍ക്ക്‌ പറക്കാന്‍ രണ്ടു…

  Read More »
 • Page 65 of 65
  1 63 64 65
Back to top button