സാംഖ്യവും യോഗവും വിരുദ്ധങ്ങളായ ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല (ജ്ഞാ.5 .4)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 4 സാംഖ്യയോഗൗ പൃഥഗ്ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യക്ക് ഉഭയോര്‍വിന്ദതേ ഫലം സാംഖ്യവും യോഗവും (ജ്ഞാനയോഗവും കര്‍മ്മയോഗവും) വിരുദ്ധങ്ങളും ഭിന്നങ്ങളുമായ ഫലങ്ങളെ ഉണ്‌ടാക്കുന്നുവെന്ന് ബാലന്മാരാണ് –...