ഭഗവദ്ഗീത

  • നിഷ്കാമകര്‍മ്മയോഗം (ജ്ഞാ.6.2)

    സന്ന്യാസവും യോഗവും തമ്മിലുള്ള ഏകത്വത്തിന്റെ പതാക ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റു പല ശാസ്ത്രങ്ങളും പാറിപ്പറത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ സമനിലയാണു യോഗം. കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ സങ്കല്പങ്ങളെ, അതായതു മനോവ്യാപാരം, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള…

    Read More »
Back to top button