ഭഗവദ്ഗീത

  • ഒരുവന്‍ തന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ സ്വയം കരയേറ്റപ്പെടണം (ജ്ഞാ.6.5)

    അജ്ഞതയില്‍ ആമഗ്നനായി വ്യാമോഹത്തിന്റെ തത്പത്തില്‍ നിദ്രചെയ്യുന്ന ഒരുവന് വേദനാജനകമായ ജനനമരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ദുഃസ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണാനിടവരുന്നു. അവന്‍ ആകസ്മികമായി ഉണരുമ്പോള്‍ അവന്‍കണ്ട സ്വപ്നം മിഥ്യയായിരുന്നുവെന്ന് അവന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആദ്യം കണ്ട…

    Read More »
Back to top button