ചിത്തം ശുദ്ധവും ശക്തവുമാക്കിത്തീര്‍ക്കണം (ജ്ഞാ.8.8)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം എട്ട് : അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം ശ്ലോകം 8 അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിനാ പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാര്‍ത്ഥാനുചിന്തയന്‍ അല്ലയോ അര്‍ജുന, അഭ്യാസം കൊണ്ട് ആത്മാനുഭവം നേടിയതും തുടര്‍ന്നുള്ള യോഗാനുഭവം കൊണ്ട് അന്യവിഷയത്തില്‍...