ഭാഗവതത്തിലെ മഹാബലി കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രൊഫസ്സര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 78.4 MB, 5 hrs 45 minutes ഉണ്ട്. ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തിലെ മഹാബലി കഥ ഇവിടെ വായിക്ക‍ാം.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 13.6 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 13.1 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 13.1 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌