കഠോപനിഷത് അധികരിച്ച് പ്രൊഫസര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ലഭ്യമായ MP3 ഓഡിയോ ട്രാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും കേള്‍ക്കുവാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 152 MB, 11 hrs 45 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 11.4 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 13.8 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 14.1 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 11.8 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 11.4 MB 50 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌