ആത്മീയംഇ-ബുക്സ്ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF (ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം)

അദ്വൈതബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പ്രദായത്തെ കേരളത്തില്‍ പുനപ്രതിഷ്ഠിച്ച പ്രത്യഗ്രശങ്കരന്‍ ആയി വിരാജിച്ച പരമഭട്ടാര ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളുടെ 55 വയസ്സ്വരെയുള്ള ജീവചരിത്രസംഗ്രഹമാണ് ‘ബാലാഹ്വസ്വാമി ചരണാഭരണം‘ എന്ന പുസ്തകം.

ബാലാഹ്വസ്വാമി, കുഞ്ഞന്‍പിള്ള, ചട്ടമ്പിസ്വാമി എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ ചരണത്തിന് ആഭരണമാകുമെന്നു സങ്കല്‍പ്പിച്ച് രചിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു ‘ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം’ എന്ന് പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉപസംഹാരശ്ലോകത്തില്‍ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവായ ശ്രീ ആറന്മുള എം. കെ. നാരായണപിള്ള വൈദ്യന്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വാമിതിരുവടികളുടെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേതായ ഈ ഗ്രന്ഥം കൊല്ലവര്‍ഷം 1084-ല്‍  കാശിയില്‍നിന്ന് അച്ചടിച്ച്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്‍, ജീവന്‍മുക്തന്‍, അതിവര്‍ണ്ണാശ്രമി, ഋഷി, സര്‍വ്വജ്ഞന്‍, മഹാപ്രഭു മുതലായ ഉന്നതനിലകളെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു സ്വാമിതിരുവടികള്‍ പരിശീലിച്ചിരുന്ന യോഗജ്ഞാനാദിസാധനകളുടെ സമ്പ്രദായത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിജ്ഞാസുക്കളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ ഈ വിവരണം മറ്റു ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വൈശിഷ്ട്യമാണ്. സ്വാമിതിരുവടികള്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനനിഷ്ഠന്മാരായ അന്തേവാസികളുടെ പരിശോധനയോടും അനുവാദത്തോടും കൂടി ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിലെ പ്രതിപാദനങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷസത്യാങ്ങളാണ്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പരിശോധിക്കുകയും അവതാരിക എഴുതുകയും ചെയ്തത് സംപൂജ്യനായ ബ്രഹ്മശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാടസ്വാമികളാണ്.

ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.

Back to top button
Close