ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ‘ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം’ എന്ന ഈ കൃതിയില്‍ ശ്രീചക്രരാജനിലയയായ ദേവിയെ പൂജിക്കുന്ന ക്രമമാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.