സത്സംഗം തേടുക (583)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 583 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സര്‍വ്വ ഏവാനിശം ശ്രേയോ ധാവന്തി പ്രാണിനോ ബലാത് പരിനിമ്നം പയാംസീവ തദ്വിചാര്യ സമാശ്രയേത് (6.2/97/22) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: സ്വപ്രവര്‍ത്തികളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലും...

ലോകമെന്ന ഭ്രമക്കാഴ്ച (582)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 582 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തസ്മാത്സ്വനിശ്ചയേ യസ്മിന്‍യ: സ്ഥിത: സ തഥാ തത: അവശ്യം ഫലമാപ്നോതി ന ചേദ്ബാല്യാന്നിവര്‍ത്ത്തേ (6.2/97/8) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: പരമാത്മാവിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ഈ ലോകം. എല്ലാമെല്ലാം...

ബോധഘനമായ ചിദാകാശം (581)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 581 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ന ചദ്യാപി മൃതം രാമ ചിന്മാത്രം കസ്യചിത്ക്വചിത് നച ശൂന്യാ സ്ഥിതാ ഭൂമിസ്തസ്മാത്ച്ചിത്പുരുഷോഽക്ഷയ: (6.2/96/16) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ ആ പാറയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് നിനക്ക്...

ധാരണകള്‍ ഘനീഭവിച്ച് മൂര്‍ത്തമാകുന്നു (580)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 580 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). മോക്ഷ: ശീതളചിത്തത്വം ബന്ധ: സന്തപ്തചിത്തതാ എതസ്മിന്നപി നാര്‍ത്ഥിത്വമഹോ ലോകസ്യ മൂഢതാ (6.2/95/29) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ആകാശങ്ങളില്‍ ഞാനൊരു പ്രേതപിശാചായി...

സൃഷ്ടികര്‍ത്താവ് ഉണ്ടാകുന്നത് (579)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 579 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സത്ത്വാവഷ്ടംഭയന്ത്രേണ മന്ത്രേണാരാധിതേന വാ ദൃശ്യന്തേഽപി ച ഗൃഹ്യന്തേ കദാചിത്കേനചിത്ക്വചിത് (6.2/94/39) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ചില പിശാചുക്കള്‍ക്ക് നമ്മെപ്പോലെ കൈകാലുകളും...

മനോസുതാര്യതയും അഭീഷ്ടസിദ്ധിയും (578)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 578 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ജനോ ജരഢഭേദത്വാന്ന സങ്കല്‍പ്പാര്‍ത്ഥഭാജനം സ ഏഷ ജീര്‍ണ്ണഭേദത്വാത്സത്യകാമത്വഭാജനം (6.2/94/22) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ മഹര്‍ഷിയോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു: അങ്ങയുടെ കഥ കേട്ടിട്ട്...
Page 12 of 318
1 10 11 12 13 14 318