പ്രബുദ്ധന്‍ (589)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 589 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഉപലാ അപി മിത്രാണി ബന്ധവോ വനപാദപാ: വനമദ്ധ്യേ സ്ഥിതസ്യാപി സ്വജനാ മൃഗപോതകാ: (6.2/102/3) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: ഒരുവന്‍ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ അയാള്‍ക്ക്...

എല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധമായ ബോധം (588)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 588 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ചൂര്‍ണ്ണതാം യാന്തു മേഽങ്ഗാനി സന്തു മേരൂപമാനി ച കാ ക്ഷതി: കാ ച വാ വൃദ്ധിശ്ചിദ്രൂപവപുഷോ മമ (6.2/101/14) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: എല്ലാവരും, എല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധമായ ബോധം...

ലോകമെന്ന സ്വപ്നനഗരി (587)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 587 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). മൃത: സ സംവിദാത്മത്വാദ്ഭൂയോ നോ വേത്തി സംസൃതിം ജ്ഞാനധൌതാ ന യാ സംവിന്ന സാ തിഷ്ഠത്യസംസൃതി: (6.2/100/30) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: മഹര്‍ഷേ, ഈ അനന്തവിശാലമായ വിശ്വം എല്ലാദിശകളിലേയ്ക്കും...

ദേഹവും ബോധവും (586)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 586 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സംവിത്സത്യാസ്ത്വസത്യാ വാ താവന്‍മാത്ര: സ്മൃത പുമാന്‍ സാ യഥാനിശ്ചയോ നൂനം തത്സത്യമിതി നിശ്ചയ: (6.2/100/15) ശ്രീരാമന്‍ ചോദിച്ചു: മഹര്‍ഷേ എന്നാല്‍ ചിലര്‍ പറയുന്നത് മരണം...

അവസ്തു (585)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 585 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അയം സോഹമിദം തന്മ ഇത്യാകല്‍പിതകല്‍പനം ജഗദ്യഥാ നൃണാം സ്ഫാരം തഥൈവോച്ചൈര്‍ഗുണൈ: കൃമേ: (6.2/99/9) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: ഞങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ദുഖനിവൃത്തിക്കായി അനേകം...

അനാസക്തനായ ജ്ഞാനി (584)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 584 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ന നാസ്തിക്യാന്ന ചാസ്തിക്യാത്കഷ്ടാനുഷ്ഠാനവൈദികാ: മനോജ്ഞമധുരാചാരാ: പ്രിയപേശല വാദിന: (6.2/98/3) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: പവിത്രതയുടെ ശത്രുക്കളായ ലോഭം, മോഹവിഭ്രമം തുടങ്ങിയ...
Page 11 of 318
1 9 10 11 12 13 318