ജ്ഞാനം സുദൃഢമാകാന്‍ അനുഭവം കൂടിയേ തീരൂ (638)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 638 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ജ്ഞാനം തദുപദിഷ്ടം തേ ജീര്‍ണ്ണദാര്‍വല്പകാഗ്നിവത് സംസ്ഥിതം ഹൃദയേ കിന്തു ദഹ്യമാക്രമ്യ നോചിതം (6.2/155/12) അഗ്നിദേവന്‍ പറഞ്ഞു: മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന വ്യാധന്‍...

എല്ലാം ബോധത്തിലെ വിക്ഷേപങ്ങള്‍ (637)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 637 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). നാഭിവാഞ്ഝാമി മരണം നാഭിവാഞ്ഝാമി ജീവിതം യഥാ സ്ഥിതോസ്മി തിഷ്ഠാമി തഥൈവ വിഗതജ്വരം (6.2/153/11) മുനി തുടര്‍ന്നു: നമ്മള്‍ രണ്ടാളും തുടര്‍ന്നും ഈ വനത്തില്‍ താമസിച്ചു തപശ്ചര്യകള്‍...

സ്വപ്നലോകം (636)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 636 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തദേവം സ്വപ്ന ഏവായം ജാഗ്രദ്ഭാവമുപാഗത: സര്‍വേ വയമിഹ സ്വപ്നപുരുഷാസ്തവ സുവ്രത (6.2/151/9) മുനി തുടര്‍ന്നു: അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന രണ്ടു ദേഹങ്ങളും അഗ്നിയില്‍ എരിഞ്ഞു...

ബോധത്തിലെ ചിന്താസഞ്ചാരം (635)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 635 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ആസ്താമേതദവിദ്യൈഷാ വ്യര്‍ത്ഥരൂപാ കിമേതയാ ഭ്രാന്ത്യാ ഭ്രാന്തിരസദ്‌രൂപാ ത്യക്തൈവൈഷാ മായാധുനാ (6.2/150/20) മുനി തുടര്‍ന്നു: ആ ഋഷിയുടെ ഉപദേശത്താല്‍ എന്നില്‍ ആ നിമിഷം...

കര്‍മ്മവും കാരണവും (634)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 634 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). കര്‍മകല്പനയാ സംവിത്സ്വകര്‍മഫല ഭാഗിനീ കര്‍മകല്പനയോന്മുക്താ ന കര്‍മഫലഭാഗിനീ (6.2/149/23) മുനി തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ മറ്റേയാളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇരുന്നപ്പോള്‍ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ...

സ്വപ്നവും സൃഷ്ടിയും (633)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 633 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അത: സ്വപ്ന: ക്വചിത്സത്യ: ക്വചിച്ചാസത്യ ഏവ വാ അബുദ്ധാനാം പ്രബുദ്ധാനാം നാസദ്രൂപോ ന സന്മയ: (6.2/148/14) വ്യാധന്‍ ചോദിച്ചു: എന്നില്‍ ഒരു വലിയ സംശയമുണ്ട് മഹര്‍ഷേ. എങ്ങനെയാണീ...
Page 2 of 108
1 2 3 4 108