ദേശകാല പരിധികളെ കടന്നുപോവാന്‍ മനുഷ്യനു സാധ്യമല്ല (187)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ തത്ത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഋഷിമാര്‍ അതിധീരരായിരുന്നു. വിപുലവും വ്യാപകങ്ങളുമായ തത്ത്വങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതില്‍ അവരുടെ ധൈര്യം ആശ്ചര്യകരമാണ്. ലോകരഹസ്യത്തിന്റെ വെളിപാട് ബാഹ്യലോകത്തില്‍നിന്നു കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം അവര്‍ക്കും കിട്ടി. അവരെക്കവിഞ്ഞ്...

എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജഗത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ? (186)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ മായ എന്ന പദം നിങ്ങള്‍ മിക്കപേരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു സാധാരണമായി ജാലം അല്ലെങ്കില്‍ വ്യാമോഹം എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണുപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ (അതു ശരിയല്ല) വേദാന്തത്തിന്റെ മൂലസ്തംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് മായാവാദം. അതു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിവെയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനെ...

നാമെങ്ങനെയോ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്കു ലോകം (185)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ഈ കാലത്ത് കര്‍മ്മപരതയെ പ്രശംസിപ്പാനും ചിന്താപരതയെ നിന്ദിപ്പാനും ഒരു വാസന കാണുന്നുണ്ട്. കര്‍മ്മം വളരെ നല്ലത്, എന്നാല്‍ അത് ആലോചനയുടെ ഫലമാണ്. ശക്തി ശരീരത്തില്‍ കൂടെ ലഘുവായി പ്രകാശിക്കുന്നതിനെ കര്‍മ്മമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍ എവിടെ വിചാരമില്ലയോ അവിടെ...

യഥാര്‍ത്ഥമനുഷ്യനോ അഖണ്ഡം അനാദ്യന്തം (184)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ അതിനെ അറിവാന്‍ വയ്യ, അറിവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു വെറുതെ. അറിയാവുന്ന വസ്തുവായാല്‍, അതു പിന്നെ അതായിരിക്കയില്ല. അത് എന്നും അറിയുന്നവനാണ് (ജ്ഞാതാവാണ്, ജ്ഞേയമല്ല). അറിയുകയെന്നാല്‍ അളവില്‍ പെടുത്തലാണ്. അറിയുക എന്നാല്‍ വിഷയീകരിക്കലാണ്. അവനാകട്ടെ,...

പരഹിതാര്‍ത്ഥം ജീവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേ നാം വാസ്തവത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നുള്ള (183)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ഈ സംഗതി പറയുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു ഭയമാകുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നില നശിച്ചുപോകയില്ലേ എന്ന് അവര്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. ഈ സ്വന്തം നിലയെന്നതെന്ത്? അതൊന്നു കണ്ടാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കു മേല്‍മീശയില്ല. അതു വളരുമ്പോള്‍...

മനസ്സും ദേഹവുമല്ലാത്ത ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമെന്ത്? (182)

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ജീവനെന്നും മനസ്സെന്നും മറ്റും പറയുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രകാശത്തിനു ശരീരമെന്നു നാം പറയുന്ന ഭൂതകണസംഘാതമോ കാരണം, അതോ മറിച്ച് ശരീരത്തിനു മനസ്സു കാരണമോ എന്നൊരു വലിയ വാദം നടക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സു ശരീരത്തിനു കാരണമാകുന്നതല്ലാതെ മറിച്ചല്ല എന്നാണ് ലോകത്തിലെ...
Page 47 of 78
1 45 46 47 48 49 78