ഭാഗവതമാണ്‌ പുരാണങ്ങളില്‍ അതിശ്രേഷ്ഠം – ഭാഗവതം (366)

യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്തുന്വന്തി ദിവ്യൈഃ സ്തവൈര്‍ – വ്വേദൈഃ സാംഗപദക്രമോപനിഷദൈര് ‍ഗായന്തി യംസാമഗാഃ ധ്യാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ യസ്യാന്തം നവിദുഃ സുരാസുരഗണാഃ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ (12-13-1) പൃഷ്ഠേ ഭ്രാമ്യദമന്ദമന്ദരഗിരി ഗ്രാവാഗ്രകണ്ഡൂയനാ-...

ഭഗവാന്റെ മഹിമയും ഭാഗവത വിഷയാനുക്രമണികയും – ഭാഗവതം (365)

നമോ ധര്‍മ്മായ മഹതേ നമഃ കൃഷ്ണായ വേധസേ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ നമസ്കൃത്യ ധര്‍മ്മാന്‍ വക്ഷ്യേ സനാതനാന്‍ (12-12-1) ഏതദ്വഃ കഥിതം വിപ്രാ, വിഷ്ണോശ്ചരിതമദ്ഭുതം ഭവദ്ഭിര്യദഹം പൃഷ്ടോ നരാണാം പുരുഷോചിതം (12-12-2) അത്ര സങ്കീര്‍ത്തിതഃ സാക്ഷാത്‌ സര്‍വ്വപാപഹരോഹരിഃ നാരായണോ ഋഷീകേശോ ഭഗവാന്‍...

മഹാപുരുഷവര്‍ണ്ണനയും ആദിത്യവ്യൂഹവും – ഭാഗവതം (364)

ശ്രീകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണസഖ, വൃഷ്ണ്യഋഷഭാവനിധ്രുഗ് രാജന്യ വംശദഹനാനപവര്‍ഗ്ഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോപവനിതാവ്രജഭൃത്യഗീത- തീര്‍ത്ഥശ്രവഃ, ശ്രവണമംഗള പാഹി ഭൃത്യാന്‍ (12-11-25) ശൗനകന്‍ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ സൂതാ, ദയവായി ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ധ്യാനിക്കുന്നതിനായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അങ്ങനെ ശരിയായ...

ശിവന്റെ മാര്‍ക്കണ്ഡേയാശ്രമഗമനം – ഭാഗവതം (363)

ബ്രാഹ്മണാഃ സാധവഃ ശാന്താ നിഃസംഗാ ഭൂതവത്സലാഃ ഏകാന്തഭക്താ അസ്മാസു നിര്‍വ്വൈരാഃ സമദര്‍ശിനഃ (12-10-20) സലോകാ ലോകപാലാസ്താന്‍ വന്ദന്ത്യര്‍ച്ചന്ത്യുപാസതേ അഹം ച ഭഗവാന്‍ ബ്രഹ്മാ സ്വയം ച ഹരീശ്വരഃ (12-10-21) നതേ മയ്യച്യുതേഽജേ ച ഭിദാമണ്വപി ചക്ഷതേ നാത്മനശ്ച ജനസ്യാപി തദ്യുഷ്മാന്‍...

മാര്‍ക്കണ്ഡേയന്‍ മായാശക്തി എന്തെന്നു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കഥ – ഭാഗവതം (362)

ജിതം തേ ദേവദേവേശ, പ്രപന്നാര്‍ത്തിഹരാച്യുത വരേണൈതാവതാലം നോ യദ്ഭവാന്‍ സമദൃശ്യത (12-9-4) അഥാപ്യംബുജപത്രാക്ഷ, പുണ്യശ്ലോകശിഖാമണേ, ദ്രക്ഷ്യേ മായാം യയാ ലോകഃ സപാലോ വേദ സദ്‌ഭിദാം (12-9-6) മഹിമയേറിയ ഭഗവാന്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘അങ്ങയുടെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ നീണ്ടുനിന്ന സാധനയിലും...

മാര്‍ക്കണ്ഡേയ തപസ്, നാരായണസ്തുതി – ഭാഗവതം (361)

തസ്യൈവം യുഞ്ജതശ്ചിത്തം തപഃ സ്വാധ്യായസംയമൈഃ അനുഗ്രഹയാവിരാസീരന്നരനാരായണോ ഹരിഃ (12-8-32) ശൗനകന്‍ പറഞ്ഞു: ചിലര്‍ പറയുന്നത്‌ മാര്‍ക്കണ്ഡേയമഹര്‍ഷി ഒരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ അതു ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ്‌. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഈ മന്വന്തരത്തിലും...
Page 1 of 62
1 2 3 62