നാരദരാഘവസംവാദം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (15)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. നാരദരാഘവസംവാദം എങ്കിലൊരുദിനം ദാശരഥിരാമന്‍ പങ്കജലോചനന്‍ ഭക്തപരായണന്‍ മംഗലദേവതാകാമുകന്‍ രാഘവന്‍ അംഗജനാശനവന്ദിതന്‍ കേശവന്‍ അംഗജലീലപൂണ്ടന്തഃപുത്തിങ്കല്‍ മംഗലഗാത്രിയ‍ാം ജാനകി തന്നൊടും നീലോത്‌പലദളലോലവിലോചനന്‍ നീലോപലാഭന്‍ നിരുപമന്‍ നിര്‍മ്മലന്‍...

അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം – രാമായണം MP3 (14)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം ഹരിഃ ശ്രീഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു താര്‍മകള്‍ക്കന്‍പുള്ള തത്തേ വരികെടൊ താമസശീലമകറ്റേണമാശു നീ ദാമോദരന്‍ ചരിതാമൃതമിന്നിയും ആമോദമുള്‍ക്കൊണ്ടു ചൊല്ലൂ സരസമായ്‌. എങ്കിലോ കേള്‍പ്പിന്‍ ചുരുക്കി ഞാന്‍ ചൊല്ലുവന്‍ പങ്കമെല്ലാമകലും പല ജാതിയും...
Page 4 of 4
1 2 3 4