ദശരഥന്റെ ചരമഗതി – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (27)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ദശരഥന്റെ ചരമഗതി മന്ത്രിവരന‍ാം സുമന്ത്രരുമേറിയോ- രന്തശ്ശുചാ ചെന്നയൊദ്ധ്യ പുക്കീടിനാന്‍. വസ്ത്രേണ വക്ത്രവുമാച്ഛാദ്യ കണ്ണു നീ- രത്യര്‍ത്ഥമിറ്റിറ്റു വീണും തുടച്ചുമ- ത്തേരും പുറത്തുഭാഗത്തു നിര്‍ത്തിച്ചെന്നു ധീരതയോടു നൃപനെ വണങ്ങിനാന്‍. ‘ധാത്രീപതെ! ജയ...

ചിത്രകൂടപ്രവേശം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (26)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ചിത്രകൂടപ്രവേശം ‘സീതയാ സാര്‍ദ്ധം വസിപ്പതിനായൊരു മോദകരസ്ഥലം കാട്ടിത്തരുവന്‍ ഞാന്‍ പോന്നാലു’മെന്നെഴുന്നള്ളിനാനന്തികേ ചേര്‍ന്നുള്ള ശീഷ്യപരിവൃതന‍ാം മുനി. ചിത്രകൂടാചലഗംഗയോരന്തരാ ചിത്രമായോരുടജം തീര്‍ത്തു മാമുനി തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറു-...

വാല്മീകിയുടെ ആത്മകഥ – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (25)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വാല്മീകിയുടെ ആത്മകഥ കര്‍ണാമൃതം തവ നാമമാഹാത്മ്യമോ വര്‍ണിപ്പതിനാര്‍ക്കുമാവതുമല്ലല്ലൊ. ചിന്മയനായ നിന് നാമ മഹിമയാല് ബ്രഹ്മമുനിയായ് ചമഞ്ഞതു ഞാനെടോ. ദുര്‍മ്മതി ഞാന് കിരാതന് മാരുമായ് പുരാ നിര്‍മ്മദിയാദങ്ങള് ചെയ്തേന്‍ പലതരം ജന്മമാത്ര ദ്വിജത്വം...

വാല്മീക്യാശ്രമപ്രവേശം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (24)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വാല്മീക്യാശ്രമപ്രവേശം ഉത്ഥാനവും ചെയ്തുഷസി മുനിവര- പുത്രരായുള്ള കുമാരകന്മാരുമായ് ഉത്തമമായ കാളീന്ദിനദിയേയു- മുത്തീര്യ താപസാദിഷ്ടമാര്‍ഗ്ഗേണ പോയ് ചിത്രകൂടാദ്രിയെ പ്രാപിച്ചിതു ജവാല്‍ തത്ര വാല്‍മീകി തന്നാശ്രമം നിര്‍മ്മലം നാനാമുനികുല സങ്കുലം കേവലം...

ഗുഹസംഗമം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (22)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ഗുഹസംഗമം രാമാഗമനമഹോത്സവമെത്രയു- മാമോദമുള്‍ക്കൊണ്ടു കേട്ടുഗുഹന്‍ തദാ സ്വാമിയായിഷ്ടവയസ്യനായുള്ളൊരു രാമന്‍ തിരുവടിയെക്കണ്ടു വന്ദിപ്പാന്‍ പക്വമനസ്സൊടു ഭക്ത്യയ്‌വ സത്വരം പക്വഫലമധുപുഷ്പാ‍ദികളെല്ല‍ാം കൈക്കൊണ്ടു ചെന്നു രാമാഗ്രേ വിനിക്ഷിപ്യ ഭക്ത്യൈവ...
Page 2 of 4
1 2 3 4