അഹംഭാവത്തിനതീതമായി ഉണരണം (517)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 517 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ചിന്മയത്വാച്ചിത്തൌ ചേത്യം ജലമപ്സ്വിവ മജ്ജതി തേനാനുഭൂതിര്‍ഭവതി നാന്യധാ കാഷ്ഠയോരിവ (6.2/38/10) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ബോധം സ്വയം വിഷയമായിട്ടെന്നപോലെ അതിന്റെ സ്വരൂപത്തെ...

കടലിലെ അലകള്‍ പോലെ (516)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 516 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). കാലോ ജഗന്തി ഭുവനാന്യഹമക്ഷവര്‍ഗ്ഗ സ്ത്വം താനി തത്ര ച തഥേതി ച സര്‍വമേകം ചിദ് വ്യോമ ശാന്തമജമവ്യയമീശ്വരാത്മ രാഗാദയ: ഖലു ന കേചന സംഭവന്തി (6.2/37/84) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു:...

മനസ്സെന്നത് ബോധത്തിലെ ചലനമാണ് (515)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 515 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). പ്രതിഷേധവിധീനാം തു തജ്ജ്ഞോ ന വിഷയ: ക്വചിത് ശാന്തസര്‍വൈഷണോച്ഛസ്യ കൊഽസ്യ കിം വക്തി കിംകൃതേ (6.2/37/31) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആത്മജ്ഞാനിയായ ഒരാള്‍ ചില ആഗ്രഹങ്ങള്‍ വെച്ച്...

നിര്‍വാണപദത്തില്‍ കാഴ്ച്ചക്കാരനില്ല (514)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 514 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹകസംബന്ധ: സ്വാനിഷ്ഠോഽപി ന ലഭ്യതേ അസതസ്തു കഥം ലാഭ: കേന ലബ്ധോഽസിത: ശശീ (6.2/37/6) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആശകളാകുന്ന വിഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനയാണ്‌ യോഗം....

ആശയടങ്ങുന്നത് ബന്ധനമോചനം (513)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 513 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ശാസ്ത്രോപദേശഗുരവ: പ്രേക്ഷ്യന്തേ കിമനര്‍ത്ഥകം കിമിച്ഛാനനുസംന്ധാനസമാധിര്‍നാധി ഗമ്യതേ (6.2/36/34) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയ്ക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന...

ഉപാധിരഹിതമായ ആത്മാവ് (512)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 512 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഉദ്യത്സ്വാപി ജഗത്വേഷ ശാന്തമേവാവതിഷ്ഠതേ അനിച്ഛ ഏവ മുകുര: പ്രതിബിംബശതേഷ്വിവ (6.2/35/38) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: രാമാ അനന്തമായ ബോധം എല്ലാടവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍...
Page 23 of 318
1 21 22 23 24 25 318