ജ്ഞാനി (529)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 529 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). പൂര്‍വ്വം യഥാഭിമതപൂജനസുപ്രസന്നോദത്വാ വിവേകമിഹ പാവനദൂതമാത്മാജീവം പദം നയതി നിര്‍മലമേകമാദ്യംസത്സംഗശാസ്ത്ര പരമാര്‍ത്ഥപരാവബോധൈ: (6.2/48/40) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു:...

പരിപൂര്‍ണ്ണസംതൃപ്തി (528)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 528 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). നാന്വര്‍ത്ഥാ വിതതാനര്‍ത്ഥാ സമ്പദ: സന്തതാപദ: ഭോഗാ ഭവമഹാരോഗാ വിപരീതേന ഭാവിതാ: (6.2/47/39) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ആകുലതകളും അനുഭവിച്ചു മതിവരുമ്പോഴാണ്...

ആത്മാവില്‍ അഭിരമിക്കുന്നവന്‍ (527)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 527 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). കേവലം ദൃശ്യതേ യോഗീ ഗതോ ധ്യാനൈകനിഷ്ടതാം സ്ഥിതോ വജ്രസമാധേന വിപക്ഷ ഇവ പര്‍വത: (6.2/46/9) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: പരമസത്യം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ മുക്തിപദമായി....

ജ്ഞാനിയ്ക്ക് അഹംകാരവും ലോകവും ഉണ്മകളല്ല (526)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 526 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഭേദബുദ്ധിര്‍വിലീനാര്‍ത്ഥ ഭേദ ഏവാവശിഷ്യതേ ശുദ്ധമേകമനാദ്യന്തം തദ്ബ്രഹ്മേദി വിദുര്‍ബുധാ: (6.2/45/30) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: വിഷയവസ്തുക്കളുടെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി ധാരണകള്‍...

ധ്യാനവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം (525)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 525 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഇതി വിശ്രാന്തവാനേഷ മനോഹരിണകോഽരിഹന്‍ തത്രൈവ രതിമായാതി ന യാതി വിടപാന്തരം (6.2/45/1) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: “അങ്ങനെ പ്രശാന്തിയില്‍ മനസ്സെന്ന മാന്‍പേട ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു....

ധ്യാനവൃക്ഷം (524)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 524 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). കദാചിന്നിര്‍വൃതിം യാതി സ ശമം ച തരൌ ക്വചിത് മനോഹരിണകോ രാജന്നാജീവമിവ ഭാസ്വതി (6.2/44/49) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഈ ധ്യാനവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലില്‍ എല്ലാ ആസക്തികള്‍ക്കും...
Page 21 of 318
1 19 20 21 22 23 318