വിശ്വവും സ്വപ്നവും (541)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 541 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). നൈകസ്ഥാനസ്ഥിതമയോ നാഹം ഗതിമയോഽഭവം തദനേന സ്വ എവാസ്മിന്‍ദൃഷ്ടമേതന്‍മയാത്മനി (6.2/63/3) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: അങ്ങ് ഈ രൂപങ്ങളെ കണ്ടത് ഒരിടത്ത് നിന്നാണോ അതോ ആകാശഗമനം നടത്തുമ്പോഴോ?...

അര്‍ത്ഥരഹിതങ്ങളാകുന്ന വാക്കുകള്‍ (540)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 540 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഏഷാ ഹി പരമാര്‍ത്ഥസംവിദച്ഛേദ്യാ അദാഹ്യാഽക്ലേദ്യാഽശോഷ്യാ സാ ഹ്യാതദ്വിദാമദൃശ്യാ തസ്യാ യാദ്ധ്രൃദയം തത്തദേവ ഭവതി യഥാസൌ ന നശ്യതി തദന്തര്‍വര്‍ത്തീ ജഗദാദ്യനുഭവോന ജായതേ ന...

സത്യവും സങ്കല്‍പ്പവും (539)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 539 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ന വിചേതന്തി കല്പാന്താന്‍സര്‍വണ്യേവ പരസ്പരം ഏകമന്ദിരസംസുപ്താ: സ്വപ്നേ രണരയാനിവ (6.2/60/20) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഒടുവില്‍ ഞാന്‍ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ദിശയിലേയ്ക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയെ...

ബ്രഹ്മവും സൃഷ്ടിയും (538)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 538 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). നിര്‍വാണമേവമഖിലം നഭ ഏവ ദൃശ്യംത്വം ചാഹമദ്രിനിചയാശ്ച സുരാസുരാശ്ചതാദൃഗ്ജഗത്സമവലോകയ യാദൃഗംഗസ്വപ്നേഽഥ ജന്തുമനസി വ്യവഹാരജാലം (6.2/58/23) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: രാമാ, ഞാന്‍...

നിര്‍വാണവും അഹംഭാവവും (537)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 537 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അഹംഭാവം വിനാ ദേഹസ്ഥിതിസ്തജ്ഞാജ്ഞയോരിഹ അധ്യേയസ്യ നിരാധാരാ ന സംസ്ഥേഹോപപദ്യതെ (6.2/57/2) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: മഹര്‍ഷേ, നിര്‍വാണപദം പ്രാപിച്ച ആളില്‍പ്പോലും അഹംഭാവം ഉയരാന്‍...

മനസും സമയവും (536)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 536 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തച്ഛതം തത്ര വര്‍ഷാണാം നിമേഷമിവ മേ ഗതം ബഹ്വ്യോപി കാലഗതയോ ഭാവന്ത്യേകാധിയോ മനാക് (6.2/56/41) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ബോധമാകുന്ന ആകാശത്തില്‍ ശുദ്ധശൂന്യത എല്ലായിടത്തും...
Page 19 of 318
1 17 18 19 20 21 318