സൃഷ്ടിയെന്ന അനുഭവം (553)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 553 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ശൈലേന്ദ്രാപേക്ഷ്യയാ സൂക്ഷ്മാ യഥേമേ ത്രസരേണവ: തഥാ സൂക്ഷ്മതരം സ്ഥൂലം ബ്രഹ്മാണ്ഡം യദപേക്ഷയാ (6.2/73/9) രാമന്‍ പറഞ്ഞു: ഭഗവന്‍, അങ്ങ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം...

അനുഭവമാകുന്ന ലോകമെന്ന സങ്കല്‍പ്പം (552)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 552 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അഥാകൃഷ്ടവതി പ്രാണാന്‍സ്വയംഭുവി നഭോഭുവ: വിരാഡാത്മനി തത്യാജ വാതസ്കന്ധസ്ഥിതി: സ്ഥിതം (6.2/72/1) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: “സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ്‌ തന്റെ പ്രാണനെ (ജീവശക്തിയെ)...

വിശ്വത്തിന്റെ അവസാനം (551)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 551 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യദാ വിക്ഷുഭിതാത്മാസീത്തദാ നിയതിലംഘനാത് സമുത്സാര്യാര്യമര്യാദാമര്‍ണവാ വിവൃതാര്‍ണസ: (6.2/71/27) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഭൂമിതത്വം (ഘടകം) ഒരിക്കല്‍ അങ്ങനെ അനന്തതയില്‍ വിലയനം...

സാക്ഷിഭാവം (550)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 550 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യാവത്സങ്കല്‍പനം തസ്യ വിരസീഭവതി ക്ഷണാത് തഥൈവാശു തഥൈവോര്‍വ്യ: സാദ്രിദ്വീപപയോനിധേ : (6.2/71/5) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ പാറയ്ക്കുള്ളിലെ ബ്രഹ്മാവ്‌...

ലോകമെന്ന വിക്ഷേപം (549)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 549 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ദേശകാലക്രിയാദ്രവ്യമനോബുദ്ധ്യാദികം ത്വിദം ചിച്ഛിലാംഗകമേവൈകം വിദ്ധ്യനസ്തമയോദയം (6.2/70/20) ആ ബ്രഹ്മാവ്‌ തുടര്‍ന്നു: ഞാനിപ്പോള്‍ അനന്തബോധതലത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാന്‍...

ബോധസമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകള്‍ (548)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 548 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യദയം ത്വം മമാഹം തേ യദിദം കഥനം മിഥ: തത്തരംഗസ്തരംഗാഗ്രെ രണതീവേതി മേ മതി: (6.2/69/30) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അതുകഴിഞ്ഞ് ആ ദേവത ആ പാറയ്ക്കുള്ളിലെ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുപോയി....
Page 17 of 318
1 15 16 17 18 19 318