ബോധസമുദ്രം (559)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 559 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തസ്മാത്സ്വഭാവ: പ്രഥമം പ്രസ്ഫുരന്‍വേത്തി സംവിദം വാസനാകാരണം പശ്ചാദ്‌ബുദ്ധ്വാ സംപശ്യതി ഭ്രമം (6.2/79/33) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അവിടെ ആകാശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല....

പ്രളയാവസാനം (558)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 558 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). പുരമണ്ഡലദൈത്യാഗ്നി സുരനാഗവിവസ്വതം നികുരംബം ദധദ്വ്യോമ്നി മശകാനാമിവോച്ചയം (6.2/77/24) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആ സമയത്ത് ആകാശം മുഴുവന്‍ നാശത്തിന്റെ ചാരം മൂടിയിരുന്നു. ആ...

വിശ്വപ്രളയം (557)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 557 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഉദ്യത് ബ്രഹച്ചടചടാരവപൂരിതാശോ ഭീമോഽഭവത്സലിലദാനലസന്നിപാത: ദുര്‍വാരവൈരിവിഷമോ മഹതാം ബലാനാം സംഗ്രാമ ഉഗ്ര ഇവ ഹേതിഹതോഗ്രഹേതി: (6.2/76/39) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: പിന്നീട് അവിടെ...

നിര്‍മലതയാണ് അഭികാമ്യം (556)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 556 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ആക്രന്ദരോദനശ്രാന്തമൂര്‍ധനി: സരണാമരം നാഗലോകജ്വലജ്ജാലാപാതാളോത്തപ്ത ഭൂതലം (6.2/75/24) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ബ്രഹ്മാവ്‌ ധ്യാനാവസ്ഥയില്‍ ഇരുന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചുറ്റുപാടും...

വിശ്വപുരുഷന്‍ (555)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 555 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ജഗദ്‌ബ്രഹ്മാ വിരാട് ചേത്തി ശബ്ദാ: പര്യായവാചകാ: സങ്കല്‍പമാത്രമേവൈതേ ശുദ്ധചിദ്വ്യോമ രൂപിണ: (6.2/74/25) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: വിരാട്പുരുഷന് രണ്ടു ദേഹങ്ങളുണ്ട്....

അനന്താവബോധവും ലോകവും (554)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 554 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഏവം സംപദ്യതേ ബ്രഹ്മാ തഥാ സംപദ്യതേ ഹരി: ഏവം സംപദ്യതേ രുദ്ര ഏവം സംപദ്യതേ കൃമി: (6.2/73/37) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആകാശത്ത് ബോധത്തിന്റെ ധൂളികള്‍ ചലിക്കുമ്പോള്‍ അത് നേരത്തേ...
Page 16 of 318
1 14 15 16 17 18 318