രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു

 • പ്രവചനങ്ങള്‍ മനോമയമാണ് (388)

  ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം എല്ലാവര്‍ക്കും ഒന്നാണ്. തത്വദര്‍ശികളുടെ പ്രവചനങ്ങളും മനോമയമാണ്. ഒന്നിനൊന്നു ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നേയുള്ളൂ. അനുഭവത്തിനു വ്യത്യാസം വരുകയില്ല. മനസ്സിനെ അതിന്‍റെ വൃത്തിയില്‍കൂടിയേ അറിയാനാവൂ.

  Read More »
 • ‘ഈശ്വരാ, നീ എല്ലാം ചെയ്യൂ’ (387)

  സര്‍വ്വവും ഈശ്വരചിത്തമനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കില്‍, നാമങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ആവശ്യമെന്തുണ്ട്? കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നവന്‍ തന്നെ തള്ളിക്കളയുമോ? സര്‍വ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്നവന്‍ എല്ലാവരും അറിയുന്നതിനെ അറിയാതിരിക്കുമോ? നാം…

  Read More »
 • ഈ ലോകം തന്നെ ചൈതന്യമയമാണ് (386)

  നിങ്ങളുടെ ചേതനമാണ് അചേതനത്വത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. ഇരുട്ടറയില്‍ പണ്ടമുണ്ടെന്നറിയാനും ഇല്ലെന്നറിയാനും ദീപം സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജഡചൈതന്യങ്ങളെ അറിയാനും ചൈതന്യം വേണം. ഇരുട്ടറിയില്‍ ഒരാളുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ ദീപം വേണ്ട. വിളിച്ചുനോക്കിയാല്‍…

  Read More »
 • സത്തും ചിത്തും ചേര്‍ന്ന് വിശ്വമായിത്തീരുന്നു (385)

  കണ്ണെന്നു പറഞ്ഞത് മനക്കണ്ണിനേയും ആകാശം മാനസാകാശത്തെയും കുറിക്കുന്നു. ആപേക്ഷികജ്ഞാനത്തിന്‍റെ പിന്നിലുള്ള ശുദ്ധജ്ഞാനം ചിദാകാശമാണ്. ഇതില്‍ മാനസാകാശം കലര്‍ന്ന് (ഒടുങ്ങി) ഒരേപ്രകാശമായി കലാശിക്കുന്നു. വൃത്തിനിലച്ച മനസ്സ് ഹൃദയത്തില്‍ (ആത്മാവില്‍)…

  Read More »
 • ശുദ്ധജ്ഞാനത്തില്‍ വസ്തുക്കള്‍ വിഷയീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല (384)

  നിര്‍മ്മലാകാശം പ്രതിഫലനത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ജലമയമായ ആകാശത്തിലെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. വെറും കണ്ണാടിയില്‍ പ്രതിഫലനം ഇല്ല. രസം കൊണ്ടോ മറ്റോ ഒരുവശം തടയപ്പെട്ടാലേ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രതിഫലനം സാദ്ധ്യമാവൂ. അതുപോലെ…

  Read More »
 • ആരുടെ പേരും ഒന്നാണ് – ‘ഞാന്‍’ (383)

  ലോകം ദൃശ്യമായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും മനസ്സ് നിശ്ചഞ്ചലമായിരുന്നാല്‍ അത് സമാധിയാണ്. ദേശകാലാവസ്ഥകള്‍ തനിക്കുള്ളിലാണ്. തന്നെ കവച്ചു പോകാനവയ്ക്കൊക്കുകയില്ല. അവ ഭേദപ്പെടാം. താന്‍ ഭേദപ്പെടുകയില്ല. ആരുടെ പേരും ഒന്നാണ് -…

  Read More »
 • ജ്ഞാനത്തില്‍ അജ്ഞാനം (382)

  ആവരണം ജീവനെ മുഴുവന്‍ മറയ്ക്കുന്നില്ല. താന്‍ ഉണ്ട് എന്ന് അവനറിയാം. ആരാണെന്നു മാത്രമറിയാന്‍ പാടില്ല. അവന്‍ നാമരൂപലോകത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ബ്രഹ്മമാണെന്നറിയാന്‍ പാടില്ല. ഇത് ഇരുട്ടില്‍…

  Read More »
 • അഹന്തയറ്റാല്‍‌ ആത്മാനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നു (381)

  അഹന്തയറ്റ സ്ഥാനത്തേ സന്ദേഹവിപരീതങ്ങളന്യേ ഇടവിടാതെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മാനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. മുക്തനേയും മുക്തിയേയുംപറ്റി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട വിശേഷമൊന്നുമില്ല. ബന്ധമെന്നൊന്നുണ്ടോ? ഇക്കാര്യമാരാഞ്ഞുനോക്കിയാല്‍ താന്‍ നിത്യസ്വതന്ത്രനായ ചിന്മാത്ര സ്വരൂപനാണെന്നറിയാനൊക്കും

  Read More »
 • സ്ഥിരമായും സുഖമായും ഇരിക്കുന്നതാണ് ആസനം (380)

  താന്‍ ബ്രഹ്മമാണെന്നു കരുതുന്നവര്‍ക്കാണിതിന്‍റെ എല്ലാം ആവശ്യം. താന്‍ ഉപാധിരഹിതനായ ആത്മാവാണെന്നറിഞ്ഞാല്‍ അതു തന്നെ സര്‍വ്വത്തിനും ആധാരമായും അസനമായും തീരുന്നു. സ്ഥിരമായും സുഖമായും ഇരിക്കുന്നതിനുതകുന്നതുതന്നെ ആസനം. (സ്ഥിരസുഖം ആസനം)…

  Read More »
 • ആത്മാവു (ത്രിപുടിയായി) ഭേദിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതാണ് ജീവന്‍ (379)

  തനിക്കടുത്തുള്ളതെന്നു പറയാന്‍ ആത്മാവിനേക്കാള്‍ മറ്റെന്തുണ്ട്? ആത്മാവിനേക്കാളും പ്രത്യക്ഷമെന്നു പറയാന്‍ മറ്റെന്തുണ്ട്?‍ ആത്മാവ് ദ്രഷ്ടാവല്ല. ജീവന്‍ ദ്രഷ്ടാവാണുതാനും. ദൃശ്യം ഈ ലോകവും. അങ്ങനെ ആത്മാവു (ത്രിപുടിയായി) ഭേദിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതാണ്…

  Read More »
 • Page 3 of 37
  1 2 3 4 5 37
Back to top button