രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു

 • ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിനു പറ്റിയ ഉപദേശം മൗനമാണ്(378)

  ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിനു പറ്റിയ ഉപദേശം മൗനമാണ്. കാരണം, സത്യം വാക്കിനും അതീതമാണ്. പക്ഷെ അതു പക്വന്മാര്‍ക്കേ ഫലപ്പെടൂ. മനുഷ്യര്‍ വ്യാമോഹത്തില്‍ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഈ സ്തംഭനം മാറണം. മിഥ്യയെ മിഥ്യയാണെന്നുതന്നെ…

  Read More »
 • ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ് (377)

  ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അതില്‍ ആദ്യത്തെ രണ്ടും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും അനുഭവമാണ്. ഒടുവിലത്തെ ആനന്ദം ഉറക്കത്തിലേ അനുഭവമാകുന്നുള്ളൂ. ആനന്ദം മറ്റവസ്ഥകളിലുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ഉറക്കത്തില്‍ മനോവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മാവു നേരെ പ്രകാശിക്കും. മറ്റവസ്ഥകളില്‍…

  Read More »
 • എന്‍റെ സത്യം (തത്വം) എന്താണ്? (376)

  നിങ്ങള്‍ ആത്മതത്വമാണ്. അതറിയാന്‍ ഇനി ഒരാള്‍ ഉണ്ടാവുമോ? നിങ്ങള്‍ക്കതിനെ വിട്ടുനില്‍ക്കാനൊക്കുമോ? തത്ത്വമെന്നുപറയുന്നതേ നിങ്ങളുടെ നിലനില്‍പിനെയാണ്. തത്ത്വമെന്നു പറയുന്നതിനു ലോകം കല്പിക്കുന്ന പരിവേഷങ്ങളെത്തള്ളീട്ട് നിങ്ങള്‍ തനി പ്രകൃതിയില്‍ നില്‍ക്കൂ.

  Read More »
 • ആത്മസാക്ഷാത്കാരമെന്താണ്? (375)

  അനാത്മാവിനെ ആത്മാവാണെന്നു കരുതുന്നതിനെ ഒഴിക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നു പറയാം. അതായത് ഇല്ലാത്തതെന്നിരുന്നാലും ഉള്ളതാണെന്നു തോന്നിപ്പിച്ച് (സാക്ഷാല്‍) ഉള്ളതിനെ (ആത്മാവിനെ) മറയ്ക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ അനാത്മാകാരങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം.

  Read More »
 • ചിത്ത ശുദ്ധിക്ക് നിത്യപൂജാകാര്യങ്ങള്‍ നല്ലതാണ് (374)

  ശാസ്ത്രം വിധിച്ച നിത്യപൂജാകാര്യങ്ങള്‍ ചിത്ത ശുദ്ധിക്കുനല്ലതാണ്. തനിക്കാവശ്യമില്ലാതെ വരുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അത് അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്.

  Read More »
 • വാസനാപ്രതിബന്ധമറ്റവനേ ദൃഡജ്ഞാനിയും മുക്തനുമാവൂ (373)

  സാധകന്‍ നിരന്തരഭ്യാസം മുഖേന ആത്മദര്‍ശനം നേടുന്നു. തല്‍ക്കാലം അനുഭവം പൂര്‍വ്വവാസനാവശാല്‍ വിട്ടുവിട്ടുണ്ടാവും. താന്‍ തന്നെ വിട്ടകലാതെ തന്നില്‍ത്തന്നെ നിന്നാല്‍ വാസനകള്‍ ഒഴിഞ്ഞു മാറും അങ്ങനെ വാസനാപ്രതിബന്ധമറ്റവനേ ദൃഡജ്ഞാനിയും…

  Read More »
 • അഖണ്ഡബോധത്തെയാണ് മഹത്തത്ത്വമെന്നു പറയുന്നത് (372)

  നിദ്രയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ക്ഷണത്തില്‍ ഒരു വെളിച്ചം അനുഭവമാകും. അത് മഹത്ത്വത്തില്‍ കൂടി വെളിപ്പെടുന്ന ആത്മപ്രകാശമാണ്. സമഷ്ടിമനസ്സിനെ (അഖണ്ഡബോധത്തെ) യാണ് മഹത്തത്ത്വമെന്നു പറയുന്നത്. അതിനെ അരൂപമനസ്സെന്നും പറയാം.…

  Read More »
 • ലോകമുണ്ടെന്നതിനാധാരം നമ്മുടെ അനുഭവം മാത്രമാണ് (371)

  ലോകം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു താനൊരു സമഷ്ടി സങ്കല്പത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നു പറയുന്നില്ല. നാമാണ് അതങ്ങനെയാണെന്നും ഇങ്ങനെയാണെന്നും മറ്റും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അനുഭവപ്രതിഷ്ഠയായി നില്‍ക്കുന്ന ലോകം. ലോകമുണ്ടെന്നതിനാധാരം…

  Read More »
 • ആത്മവിദ്യ ഋതുവായ മാര്‍ഗ്ഗമാകുന്നതെങ്ങനെ? (370)

  മറ്റേതുവിദ്യക്കും അതിനെ അറിയാന്‍ ഒരു ജ്ഞാതാവ് ആവശ്യമാണ്‌. എന്നാല്‍ ആത്മവിദ്യയില്‍ ജ്ഞാതാവും ജ്ഞേയവും ഒരാള്‍ (ആത്മാവു) തന്നെ. ഇതിനെക്കാള്‍ സ്പഷ്ടമായി മറ്റൊന്നുണ്ടോ?

  Read More »
 • സ്ഥൂലചക്ഷുസ്സിനെ അടച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല (369)

  ഒരാള്‍ എവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലെന്ത്? മനസ്സ് അതിന്‍റെ ആദിയില്‍ തന്നെ നില്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മനസ്സ് നേരെ നിന്നില്ലെങ്കില്‍ വിജനപ്രദേശം ഒരു ചന്തയെക്കാള്‍ തിരക്കുള്ളതായിത്തോന്നും. സ്ഥൂലചക്ഷുസ്സിനെ അടച്ചിട്ടു…

  Read More »
 • Page 4 of 37
  1 2 3 4 5 6 37
Back to top button