വാസനകളും കര്‍മ്മങ്ങളും (607)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 607 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ദേശകാലക്രിയാധ്യേതദേകതാ വാസനൈകതാ തയോര്യദേവ ബലവത്തദേവ ജയതി ക്ഷണാത് (6.2/129/7) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ തോറും ഏറെക്കാലം ചുറ്റിനടന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ...

ആദിമദ്ധ്യാന്തരഹിതമായ ശുദ്ധബോധമായ ശിവം (606)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 606 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ജഗത്സ്വപ്നേഷു ചാന്യേഷു സംസ്ഥാനകഥനേന കിം ന ഹ്യോപയോഗികാദന്യാ കഥാ ഭവതി ധീമതാം (6.2/128/3) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: വിശ്വത്തെപ്പറ്റി ഞാന്‍ നിനക്ക് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞ് തന്നത് എന്റെ...

അനന്തബോധത്തില്‍ ഉദിച്ചുവരുന്ന ധാരണകളാണ് സൃഷ്ടി (605)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 605 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സര്‍വ്വദിക്കം മഹാഗോളേ നഭസി സ്വര്‍കതാരകം കിമാത്രോര്‍ദ്ധ്വമധ: കിം സ്യാത്സര്‍വമൂര്‍ദ്ധ്വമധശ്ച വാ (6.2/127/22) ശ്രീരാമന്‍ പറഞ്ഞു: ഭഗവന്‍, ഈ ലോകമെങ്ങനെ നിലനില്‍ക്കുന്നു...

വിപശ്ചിത്‌ രാജാക്കന്മാര്‍ക്കു സംഭവിച്ചത് (604)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 604 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ആതിവാഹികസംവിത്തേസ്തേഽവ്യോമ്നി വ്യോമതാത്മകാ: ആധിഭൌതികദേഹത്വ ഭാവാന്തദൃശുരഗ്രത: (6.2/126/12) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഇനി ആ നാല് വിപശ്ചിത്‌ രാജാക്കന്മാര്‍ക്കും എന്താണ്...

പ്രബുദ്ധനും അജ്ഞാനിയും (603)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 603 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). നൈവ തസ്യ കൃതേനാര്‍ത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന യദ്യഥാ നാമ സമ്പന്നം തത്തഥാ സ്ത്വിതരേണ കിം (6.2/125/46) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: പ്രബുദ്ധനില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവപ്രതീതികള്‍ക്ക് ‘ഇത്...

സിദ്ധികളും ധ്യാനാഭ്യാസങ്ങളും (602)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 602 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ധാരണായോഗിനോ ഹ്യേതേ വരേണ പ്രാപ്ത സിദ്ധയ: അവിദ്യാ വിദ്യതേ തേഷാം തേന തേഽതദ്വിചാരിണ: (6.2/125/28) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: വിപശ്ചിത്‌ രാജാവ് പ്രബുദ്ധനായിരുന്നുവെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം...
Page 8 of 318
1 6 7 8 9 10 318