ചിത്തമാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് (619)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 619 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യദാ സ്വകര്‍മണി സ്പന്ദേ വ്യഗ്ര: പ്രാണോ ഭൃശം ഭവേത് തദാ തദീഹിതവ്യഗ്ര: പ്രാണോ നാത്മോദ്യമി ഭവേത് (6.2/139/12) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ചിത്തമാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. അതില്‍...

ദേഹം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അത് സത്യത്തില്‍ ഉള്ളതല്ല (618)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 618 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യദാ താദാത്മകാത്മൈകപരോ ഹൃദി സഹസ്ഥിതം അപ്രധാനീകരോത്യേതച്ചിത്തം സ്വാര്‍ത്ഥസ്വഭാവത: (6.2/138/21) മുനി തുടര്‍ന്നു: അത് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിയ്ക്ക് അനന്തബോധത്തില്‍...

ബോധസത്യത്തിന്റെ സ്വപ്നദൃശ്യം (617)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 617 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സ്വപ്ന: സ്വപ്നോ ജാഗരായാമേഷ സ്വപ്നേ തു ജാഗരാ സ്വപ്നസ്തു ജാഗരൈവേതി ജാഗരൈവ സ്ഥിതാ ദ്വിധാ (6.2/137/38) മഹര്‍ഷി തുടര്‍ന്നു: ആ സ്വപ്നലോകത്ത് പോലും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മാമലകളും...

സ്വപ്നദൃശ്യങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാഹ്യമായി കാണപ്പെടുന്നത്? (616)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 616 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). വിവേശ മാനസാ മൌനി തത: ശാസ്ത്രവിവേകിതാം ദിനൈരേവ യഥാ പുഷ്പമാമോദേന നരാശയം (6.2/137/4) വ്യാധന്‍ ചോദിച്ചു: അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ കഠിനമായതോ ലഘുവായതോ ആയ സാധനകള്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ...

ശുദ്ധബോധവും ദേഹവും (615)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 615 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ബ്രഹ്മാദീനാം തൃണാന്താനാം ദ്വിധാ ഭവതി സംഭവ: ഏകോ ബ്രഹ്മമയോഽന്യസ്തു ഭ്രാന്തിജസ്താവിമൌ ശൃണു (6.2/136/22) ദേവന്മാര്‍ തുടര്‍ന്നു: നോക്കൂ പിശാചുക്കള്‍ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോഴാ ശവം...

ദിവ്യജനനിയായ കരിങ്കാളി (614)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 614 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ദേവാ ഊചുരയം ദേവി ഉപഹാരി കൃതോഅംബികേ സാര്‍ധം സ്വപരിവാരേണ ശീഘ്രമാഹ്രിയതാമിതി (6.2/134/14) ഭാസന്‍ തുടര്‍ന്നു: സിദ്ധന്മാരുടേയും മാമുനിമാരുടേയും പ്രാര്‍ത്ഥനയനുസരിച്ച്...
Page 6 of 318
1 4 5 6 7 8 318