Home »  » ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ » ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

ശ്രദ്ധ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അസത്ത് (ജ്ഞാ. 17.28)

ശ്രദ്ധ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അസത്ത് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അശേഷം വിശ്വാസമില്ലാതെ അശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തില്‍ ആനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ബ്രഹ്മനാമമാര്‍ഗ്ഗം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധയുടെ ആധാരശിലയെ ദുര്‍ബ്ബലപ്പെടുത്തുകയും ദുരാഗ്രഹം വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌താല്‍, കോടി അശ്വമേധയാഗം നടത്തിയാലും ധാരാളം രത്നങ്ങള്‍…

ഓം തത് സത് എന്നത് പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് (ജ്ഞാ. 17.27)

ഒരാള്‍ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് തുടങ്ങിയ ഏതു കര്‍മ്മങ്ങളും വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൊണ്ട് അപൂര്‍ണ്ണമാവുകയോ ചെയ്തെന്നുവരാം. എന്നാല്‍ അവയൊക്കെയും ബ്രഹ്മത്തിന് അര്‍പ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവ ബ്രഹ്മരൂപമായിത്തീരുന്നു. ബ്രഹ്മമന്ത്രമായ ഓം തത് സത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാകുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മനാമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള…

സത് ശബ്ദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം (ജ്ഞാ. 17.26)

ഒരുവന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ശരിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാലും ചിലപ്പോള്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ഊനമുണ്ടായെന്നു വരാം. ഒരു കര്‍മ്മം മൊത്തത്തില്‍ സത്കര്‍മ്മമാണെങ്കില്‍ത്തന്നെയും അതിന്റെ സത്ത്വത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും കുറവുസംഭവിച്ചാല്‍ അത് ദോഷകര്‍മ്മമായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഓംകാരത്തിന്റെയും തത്കാരത്തിന്റെയും ഉച്ചാരണത്തോടൊപ്പം സത്പദം കൂടി വിനിയോഗിച്ചാല്‍ അത് ദോഷകര്‍മ്മത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.…

എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും തത്‍രൂപ ബ്രഹ്മത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുക (ജ്ഞാ. 17.25)

ലോകത്തിനു അതീതവും സര്‍വ്വസാക്ഷിയുമായ ബ്രഹ്മത്തെ തത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തത്‍രൂപ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ അതിനെ ധ്യാനിക്കുകയും ആ പദം ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമായും ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും തത്‍രൂപ ബ്രഹ്മത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചിട്ട് 'ഇദം ന മമ, ഇദം ന മമ'…

യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് എന്നിവ ഓം എന്നുച്ചരിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു (ജ്ഞാ. 17.24)

എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളുടെയും ആദിയിലും മദ്ധ്യത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ഓം തത് സത് എന്ന ബ്രഹ്മവാചകത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരമാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികള്‍ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഈ ബ്രഹ്മനാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓംകാരരൂപത്തെ മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ചും സ്ഫുടമായ പ്രവണമന്ത്രോച്ചാരണത്തോടുകൂടിയും അവര്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നു. കര്‍മ്മബന്ധമാകുന്ന തോണി ഓംകാരമാകുന്ന…

ഓം തത് സത് എന്നു മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മനാമം (ജ്ഞാ. 17.23)

പ്രണവം സര്‍വ്വമന്ത്രരാജനാണ്. ഓം ആദിവര്‍ണ്ണമാണ്. തത് എന്നത് രണ്ടാമത്തെതും സത് എന്നത് മൂന്നാമത്തെതും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓം തത് സത് എന്നു മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മനാമം. ഈ മന്ത്രവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്‌ നീ സാത്ത്വികധര്‍മ്മാചരണം നടത്തിയാല്‍, കൈവല്യം നിന്റെ ഗൃഹദാസനായി നിന്നെ…

താമസ ദാനം (ജ്ഞാ. 17.22)

ദേശകാലങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ അര്‍ഹരല്ലാത്തവര്‍ക്ക്, ബഹുമാനം കൂടാതെയും നിന്ദയോടുകൂടിയും യാതൊരു ദാനം നല്കുന്നുവോ അത് താമസമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സാത്ത്വിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഒരുവനെ സംസാരബന്ധനത്തില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയുള്ളൂ. രജസ്തമോഗുണങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട്, എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും ശുദ്ധ സത്ത്വഗുണത്തിന്റെ ചിത്തവൃത്തിയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നിനക്ക് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാം.…

രാജസ ദാനം (ജ്ഞാ. 17.21)

പ്രത്യുപകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആശിച്ചോ സ്വര്‍ഗ്ഗാദി ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചോ മനക്ലേശത്തോടുകൂടിയോ യാതൊന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ ദാനം രാജസമാണ്. തിരിച്ചൊന്നും നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് തുച്ഛമായ സംഖ്യ ദാനം നല്‍കിയിട്ട്, തന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിപ്പിക്കുകയും ദാനകര്‍മ്മത്താല്‍ തനിക്കു ഭീമമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നു…

സാത്ത്വികദാനം (ജ്ഞാ. 17.20)

കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാന്‍ കഴിവില്ലാത്തവന് തക്ക ദേശത്തിലും തക്ക കാലത്തിലും തക്ക പാത്രത്തിലും കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്ത്വികമാണ്. താന്‍ നല്‍കുന്ന ദാനം ഒരു തരത്തിലും രൂപത്തിലും തന്നില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദാതാവിനുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നു മാത്രമല്ല, ദാതാവെന്നും ആദാതാവെന്നും ഉള്ള…

സാത്ത്വിക, രാജസ, താമസ തപസ്സുകള്‍ (17-17, 18, 19)

ധാര്‍മ്മികമായും പരിശുദ്ധമായും, ആസ്തിക്യബുദ്ധിയോടെ ആചരണത്തില്‍ അടിയുറച്ച ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സിനെ ജ്ഞാനികള്‍ സാത്ത്വികതപസ്സെന്നു വിളിക്കുന്നു. കായികവും വാചികവുമായ തപസ്സിന്‍റെ കപടവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രാമാണ്യം വളര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും, ധനവും മാനവും ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന തപസ്സ് രാജസ തപസ്സാകുന്നു. …

Page 1 of 47123Next ›Last »